Tất cả những khoảng ký quỹ của khách hàng
đều được giữ trong những ngân hàng Đầu tư nổi tiếng toàn cầu