Regulace IronFX

IronFX Group Předpisy

Jedním z hlavních kritérií klientů při výběru makléře je požadavek, aby byl jejich oblíbený makléř regulovanou investiční společností dodržující za všech okolností předpisy EU. Obchodování s regulovaným makléřem poskytuje klientům klid, bezpečí, transparentnost a integritu při provádění každodenních transakcí.

IronFX Group je autorizovaný a regulovaný člen níže uvedených (regulačních) orgánů a také odborných a vládních institucí:

LICENCES

CySEC
Číslo licence: 125/10
Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (Cyprus Securities and Exchange Commission), známá spíše pod zkratkou CySEC, je organizace zajišťující regulaci financí v Kyperské republice. Od vstupu Kypru do Evropské unie v roce 2004 se CySEC řídí evropskou směrnicí o trzích finančních nástrojů MiFID. CySEC zastává řadu odpovědných funkcí, jako jsou kontrola a dohled nad operacemi kyperské burzy a transakcemi na ní prováděných, a nad společnostmi, makléři a makléřskými firmami, které jsou uvedené na seznamu burzy. Kromě toho zajišťuje CySEC dohled nad kyperskými investičními firmami a je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy . (ESMA).

polečnost IronFX Global je registrována a regulována úřadem CySEC a je oprávněná poskytovat investiční služby ve Spojeném království , Německu, Španělsku, Spain a v ostatních členských státech EHP.
MiFID - Markets in Financial Instruments Directive
MiFID je MiFID (směrnice 2004/39 / ES). Tato směrnice upravuje poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského hospodářského prostoru. Směrnice byla transponována do kyperského zákona o službách a aktivitách a regulované trhy v zákoně o investičních roku 2007 (zákon 144 (I) / 2007).

REGISTRACE asociace EEA

AFM – Autoriteit Financiële Markten
AFM je nizozemský Úřad pro finanční trhy, který vznikl s cílem převzít zodpovědnost za dozor nad operacemi na finančních trzích od 1. března 2002. AFM je pověřen monitorováním sektoru finančního trhu jako celku, včetně spoření, investic, pojišťovnictví a půjček, a tím zajišťovat vysokou úroveň fungování těchto trhů. Vzhledem ke svému poslání usiluje AFM o zajištění férovosti a respektování předpisů a při své činnosti se řídí pokyny uvedenými v dokumentu politiky Ministerstva financí “Otázky dozoru nad sektorem finančního trhu” ('Herziening van het toezicht op de financiële marktsector').
Banque de France
The Banque de France je francouzská centrální banka se sídlem v Paříži, která je napojená na ECB (Evropskou centrální banku). Banque de France uplatňuje politiku ESCB (Evropský systém centrálních bank) a bankovní a finanční regulatorní výbor Banque de France je pověřen uplatňováním všeobecných předpisů, jimiž se musí řídit investiční firmy a úvěrové instituce v rámci směrnic stanovených vládou. Předpisy stanovené pro investiční firmy zahrnují požadavky kapitálové přiměřenosti, standardy pro účetnictví a management i interní kontrolní postupy.
CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores
The CNMV (Španělská komise pro národní finanční trh) je nezávislou institucí podřízenou Ministerstvu ekonomiky a financí Španělska, která zodpovídá za dozor a regulaci španělských finančních trhů a trhů s cennými papíry a veškerých aktivit v rámci těchto sektorů. Byla založena v roce 1988 a její role spočívá v kontrole transparentnosti finančních trhů a ochraně investorů. CNMV zároveň kontroluje informace, které předávají společnosti investičních služeb.
CNB – Česká národní banka
Česká národní banka je centrální bankou České republiky, která vykonává dozor nad českým finančním trhem. ČNB se řídí zákony země, byla založena v souladu s Ústavou České republiky a má pravomoci administrativního úřadu v rozsahu daném zákonem. Hlavním cílem CNB je dosáhnout a udržet stabilitu cen a prostředí nízké inflace české ekonomiky. Nezávislost centrální banky je předpokladem pro efektivní měnové nástroje, jejichž využívání směřuje k cenové stabilitě. CNB také provádí dozor nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními fondy, úvěrovými společnostmi, institucemi zaměřenými na elektronické bankovnictví i nad devizovým trhem.
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Tato Komise pro portugalský trh cenných papírů je nezávislou veřejnoprávní institucí založenou v roce 1991. CMVM má administrativní a finanční autonomii a je zodpovědná za kontrolu a regulaci trhů cenných papírů a ostatních finančních nástrojů i aktivity těch subjektů, které působí na těchto trzích. Portugalská komise pro trh cenných papírů má za úkol sledovat nekorektní praktiky a kriminální činnost, monitorovat dodržování pravidel, ukládat tresty a pokuty komukoliv, kdo se dopustí porušení zákonů a předpisů.
FI – Finansinspektionen
Finansinspektionen je centrální administrativní orgán Švédska, jehož představenstvo je jmenované vládou. Je zodpovědný za dozor a analýzu trendů na finančním trhu. Hodnotí finanční zdraví jednotlivých společností i různých sektorů a finančního trhu jako celku a zároveň zkoumá rizika a kontrolní systémy ve finančních společnostech.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
Polský finanční kontrolní orgán monitoruje odvětví poskytování finančních služeb, včetně úvěrových institucí, pojišťovacích firem, investičních společností, burz, penzijních fondů i platebních institucí a úvěrových společností. KNF zajišťuje řádné fungování trhu, stabilitu, bezpečnost, transparentnost a spolehlivost a zároveň usiluje o ochranu zájmů hráčů na tomto trhu
Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
A podléha jeho regulaci. Italská komise pro cenné papíry a burzu vykonává různé funkce, konkrétně reguluje investiční služby a operace prostředníků, povinné výkaznictví společností uvedených na seznamu regulovaných trhů i činnosti spojené s přesvědčováním veřejnosti, aby uskutečnila určité investice. Také povoluje fungování regulovaných trhů a centralizované řízení finančních nástrojů, monitoruje transparentnost a řádný průběh obchodování a férovost jednání prostředníků a finančních zástupců.
PSZAF - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Maďarský finanční kontrolní orgán vykonává dozor nad aktivitami a principy férového jednání ze strany finančních subjektů. PSZAF zároveň zajišťuje efektivní a solidní fungování finančního systému a působí jako nezávislý kontrolní orgán.
BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BaFin je spolkový úřad pro regulaci finančních trhů v Německu. Tento regulatorní orgán má sídlo v Bonnu a Frankfurtu a byl založen v roce 2002 na základě Zákona o finančních službách a integraci a v současné době podléhá německému Federálnímu ministerstvu financí. BaFin provádí dozor nad činností asi 700 finančních institucí, asi 1850 bank a několika stovek pojišťovacích subjektů.

MEMBERSHIPS

Členská společnost Kompenzačního fondu pro investory (ICF)
Společnost IronFX Global Limited je členskou společností Kompenzačního fondu pro investory a naši klienti mohou mít nárok na výplatu plnění v případě neschopnosti plnit nebo selhání ze strany člena při plnění jeho finančních závazků.
Země:
Členská společnost Kyperské asociace firem ze sektoru finančních služeb (CFSFA)
Společnost IronFX Global Limited je členskou společností asociace CFSFA. Dobrá pověst, profesionalita, bezúhonnost a spolehlivost jsou hlavní faktory, které charakterizují činnost asociace a jejích členů. Primárním cílem a záměrem asociace je poskytování podpory a služeb svým členům ve všech aspektech jejich činností, včetně poskytování včasných a spolehlivých informací o legislativě, regulacích, směrnicích a jiných institucionálních opatřeních, které se vztahují k jejich každodenní práci.
Země:

Varování před vysoce rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.

Varování před rizikovými obchody: Naše služby zahrnují pákové produkty, které jsou obchodovány s marží a nesou v sobě riziko ztráty veškerých vložených prostředků. Finanční produkty využívající marži nemusí být vhodné pro každého, a je na Vás se ujistit, že rozumíte rizikům, která v sobě nesou.